Pełnienie funkcji kierownika budowy do którego powołania nakłada na Inwestora art. 18 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo budowlane

Art. 18. 1. Do obowiązków inwestora należy zorganizowanie procesu budowy, z uwzględnieniem zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a w szczególności zapewnienie: 1) opracowania projektu budowlanego i, stosownie do potrzeb, innych projektów, 2) objęcia kierownictwa budowy przez kierownika budowy, 3) opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 4) wykonania i odbioru robót budowlanych, 5) w przypadkach uzasadnionych wysokim stopniem skomplikowania robót budowlanych lub warunkami gruntowymi, nadzoru nad wykonywaniem robót budowlanych – przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych. 2. Inwestor może ustanowić inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie. 3. Inwestor może zobowiązać projektanta do sprawowania nadzoru autorskiego.

W ofercie pełnienie funkcji kierownika budowy:

  • domów jednorodzinnych wolnostojących, w zabudowie bliźniaczej oraz szeregowej

  • budynków wielorodzinnych

  • obiektów przemysłowych

Cennik:

ceny do uzgodnienia w zależności od rodzeju obiektu i zakresu usługi - od 5000 zł